Plagiering

Foto : Rickard Kilström

Foto : Rickard Kilström

”Att plagiera innebär att framställa innehållet i någon annans arbete som sitt eget. Plagiering gäller såväl formuleringar som fakta och idéer och är oberoende av om källan du använt är publicerad eller opublicerad.

  • Du plagierar om du lämnar in någon annans arbete som ditt eget.
  • Du plagierar om du, utan att ange referens:

– kopierar fraser, meningar eller stycken från någon annans arbete, vare sig du använder citatmarkering eller inte.
– skriver om en passage från någon annans arbete med egna ord.
– använder någon annans idé, teori, metod eller data.
– kopierar bilder1, diagram eller tabeller.
– kopierar ur datorprogram, musikkompositioner, multimedia (ljud, filmer).

  • Du riskerar att plagiera, om du gör ett referat och låter din text följa originalet för nära, trots att du anger korrekt referens till originalarbetet. Till exempel om du:

– endast byter ut några få ord mot synonymer.
– behåller originalarbetets formuleringar ordagrant, utan att markera citat.
– översätter ordagrant från ett annat språk utan kommentar om att det rör sig om en översättning.

  • Även om du har angett referens och skrivit om texten med egna ord, alternativt markerat citat, får du inte låta din text helt och hållet bygga på andra källor. Du måste även bidra med egna kommentarer och reflektioner.

1För bilder gäller dessutom särskild lagstiftning som innebär att det kan vara ett brott mot upphovsrätten att kopiera bilder utan tillstånd, trots att referens anges (Se SFS 1960:729, 22-23 §).

Källa: Refero – antiplagieringsguide. Copyright © 2015. Biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. Innehållet i denna guide får kopieras och spridas endast enligt de riktlinjer som anges i Creative Commons License, BY-NC-SA 2.5. 

Vad händer om jag plagierar?

Den som plagierar riskerar att göra sig skyldig till upphovsrättsintrång. En student som plagierar riskerar dessutom att göra sig skyldiga till försök  till vilseledande, vilket är en disciplinförseelse enligt högskoleförordningen. Det i sin tur kan leda till disciplinpåföljderna varning eller avstängning på bestämd tid.

Stöd för hur du undviker plagiat hittar du i guiderna nedan.

Refero

Refero- antiplagieringsguide är ett webbaserat läromedel utvecklat för att hjälpa studenter inom akademisk utbildning att förstå vad plagiering innebär och ge tips på hur man kan undvika det. Guiden som skapats av Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet innehåller 18 sidor, och det tar ungefär 30 minuter att gå igenom den.

Urkund

Urkund är ett webbaserat system för plagiatkontroll som används av Försvarshögskolan för att effektivt upptäcka och förebygga plagiering. De studerande skickar sina dokument med e-post eller via LMS till lärarna och dokumenten matchas mot internet, förlagsmaterial och Urkunds arkiv med tidigare inskickat studentmaterial i form av PM, uppsatser, fallstudier med mera, för att belägga eventuella plagiat.

Kategorier:Skriva akademiskt