Användarguider

 
Foto : Rickard Kilström

Foto : Rickard Kilström

Sökguiden är en nätbaserad guide i informationssökning och vetenskapligt skrivande. Den primära målgruppen för sökguiden är officersstudenter på högskole- och verksamhetsförlagd utbildning men i och med att den är uppbyggd i moduler kan den användas flexibelt och vara ett didaktiskt verktyg även för lärare som undervisar studenter i vetenskapligt skrivande och informationskompetens. Nivån på guiden är grundläggande, men utifrån studenternas förkunskaper så kan den även användas som introduktion alternativt repetition på olika kursnivåer.

Styrdokument

I högskolelagens portalparagrafer formuleras generella krav på högskolemässighet. ”Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, [och] följa kunskapsutvecklingen…” (Högskolelagen 1992:1434, 1 kap. 8§). För den avancerade utbildningen (Högskolelagen, 1 kap. 9§) ska kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildningen på grundnivå fördjupas. Genom en förankring i utbildnings- och kursplaner kan de övergripande målen integreras i undervisningen.

Hur använder jag sökguiden i min undervisning?

Genom dessa användarguider är tanken att du ska få hjälp och inspiration till att introducera informationskompetens i din undervisning och vägleda studenterna i det akademiska skrivandet. De ger möjlighet för dig som lärare att förnya, utveckla och öka flexibiliteten i din undervisning. Sökguiden är inte linjär utan består av olika moduler som kan användas tillsammans eller var för sig. Modulerna består av textmaterial, bild och film. Därutöver finns en samling länkar till övrigt relevant material utanför sökguiden. Du kan exempelvis lägga till vissa av sökguidens moduler i din kurs i LMS som information till studenterna. I andra kurser kan modulerna kombineras med undervisning i klassrummet, såsom sökövningar som en bibliotekarie håller i eller seminarier som genomförs av lärare tillsammans med en bibliotekarie.

Ur studentens perspektiv blir informationssökning mer meningsfull om den integreras i ämnesundervisningen och kopplas till studentens tidigare erfarenheter och kunskaper.

Om du önskar diskutera samarbete kring informationssökning med biblioteket är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

albundervisning[at]fhs.se

Vad ingår i en användarguide?
  • Sammanhang – En beskrivning av hur föreslagna teman kan integreras i en kurs
  • Innehåll – Beskrivning av vilka moduler i sökguiden som kan användas och vad de innehåller
  • Lärresurser – Hänvisning till filmer etc. som kan användas
  • Förslag på upplägg i kurs – Exempel på upplägg
Användarguider
  1. Sökmetod, akademisk hederlighet och vetenskapligt skrivande
  2. Vetenskapligt material
  3. Informationssökning i militära källor

Kategorier:Undervisningsguider